13

دیشب: 90/8/2

اومدم تو اتاقـــــم درو پشت سرم بستـــــــــم ،گوشیـــ ـو رو "silent" گذاشتــــــم

پــــرده رو کشیــــــدم

لامــــپ رو خامــوش کـــــردم

نشستــــــم رو زمیــــن دلــــــــــــــــم بغــــل میخواستــــــ

هق هق گریه هامو خــوردم

زانوهـــــــامو بغـــــل کردمـــــو

تاتونستـــــــــم بــے صدا اشکــــــــــ ریختم

همه چیز خیلـــے یهویی شد، مشکل من عشـــــق و عاشقیـــــو این چیــــزا نیستــــــ(هر چند که الان کمتر عشقـــے پیدا میشه و اکثرا دنبال هوسن!) مشکل من چیز دیگه ایه!    ...

یه هدف دارم که براے رسیدن به هدفم با مخالفت ِ دیگـــــــران من به این راحتیــــــا بیخیــــــال نمیشم، میفهمـــے ؟؟نمیتونم از حق ِ خودم بگذرم

فقط و فقط بعد از خدا "رضـــــــا" دار ِ کمکم میکنه

سختــــه حـــــرفــــ زدن وقتـے بغــــض دارے

سختـــــه نوشتن وقتـے اشکــــــــ تو چشـــــاته

سخته اینــــــکه عزیزے رو داشتـــــه باشـے ولــی وقتـے پیشت نیست انــــگار تنـــــهاتـــر از تو هــــم کســـے نیست..

سختــــه که امشب نیستــــــ تا با دستـــــاے گرمـــو مردونـــــش  دستـامــــو بگیـــــره و آرومــم کنـــه

شب هونجا همونجورے که نشسته بودم دراز کشیدم خودکار "بنفش" تو دستم بودو برگه ے چـــــرکــــ نویس ِ "حرفای دلــــــــــم" جلوم بود و با اشکایـــے که از چشام سرازیر میـــــشد رو گونه هام یواش یواش خوابم برد..

چن ساعت بعد صداے آرام بخـــــش مامانــــم اومــــد که گفتــــــ:"نرگس مامان چرا اینجا رو زمین خوابیدے ؟! پاشو برو بگیــــر سرجات بخواب

مامان ولـــــــم کن حوصــــله ندارم همینجـــــا خوبه

یه پتو انداختـــــ روم بوســــم کرد رفتــــــ و درم بست...

+ لطفا کسے چیـــــزے نگه، تسکین درد نمیشه ،واسه دل خودم نوشتـــــــم

+فـــــردا پس فـــــردا هم میخــــوام برم چـــــون دیگـــر ســـلاح ســـرد سخــن کـــارســـــاز نیستــــــــ ...

+آهنگــــــ وبلاگــــــ با اکسپــــلـور ِر میخونـــــه بـــــا فایرفاکس بــــاز نمیشــــــه!

/ 0 نظر / 12 بازدید