04

لحظه لحظه این آگاهـی در مـن شکل میگیرد

تنهـــــــــا چیزی که به آن یقیـن دارم این است کـه

 خــــدا عشق استــــــو عشق خـــدا

                و هــــر گاه که از تهی بودن خویش خالی شـوم از خـدا پـــر مـی شــوم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید